Management al Destinației

Înființarea Organizației de Management al Destinației Sinaia

Aceasta se va face prin asocierea dintre Consiliul Local Sinaia şi părţile interesate (antreprenori, ONG-uri, unităti de învăţământ şi cultură etc) în dezvoltarea turismului pe raza oraşului nostru. Astfel, vom decide împreună promovarea, dezvoltarea şi organizarea turismului la nivel local, dar şi regional, prin colaborarea cu Consiliile Locale şi părţile interesate din localităţile vecine – Buşteni, Azuga şi altele.

Asocierile se vor face în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de Urgență nr. 86 din 23 iunie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, ale Procedurii din 8 august 2022 de avizare a organizațiilor de management al destinației aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului și turismului nr.1293, precum și a Ordonanței Guvernului nr 57/2019 privind Codul Administrativ.

Organizația va fi persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, având drept scop promovarea internă și externă, dezvoltarea și organizarea turismului în destinație , în vederea creării unui cadru de dezvoltare a diferitelor  forme de turism și a serviciilor turistice, facilitării colaborării și parteneriatului între diferitele structuri publice și private cu activitate în acest domeniu și nu numai.

Pentru îndeplinirea scopurilor pentru care a fost înfințată, OMD va derula activități care fac referire la coordonarea procesului de realizare și implementare a brand-ului destinației, precum și a strategiei de dezvoltare și marketing  turistic, la integrarea și coroborarea datelor statistice, realizarea de cercetări de piață și studii, participarea la formarea resurselor umane din turism, atragerea de fonduri naționale și europene, dar și la încheierea de parteneriate cu alte destinații apropiate geografic sau tipuri de produse turistice, în vederea creșterii competitivității regionale.

În România vor fi înființate OMD-uri la nivel local(cazul nostru), județean, regional(în spațiul geografic al celor 8 regiuni istorice).

Categoriile de resurse financiare ale Organizației locale sunt următoarele:

 1. sumele transferate de autoritățile administrației publice locale din taxele pentru promovarea turistică, încasate, care sunt stabilite și plătite conform art. 484 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 2. cotizatia anuală a asociaților în sumă fixă, stabilită la nivelul de 5 Lei/cap de locuitor, pentru UAT-uri(propunere!!),
 3. și   o suma variabilă, cu caracter facultativ, în funcție de posibilitățile și disponibilitatea fiecăruia dintre membri. Membrii pot decide acordarea de cotizații suplimentare în funcție de disponibilitatea fiecăruia;
 4. dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;
 5. donaţii, sponsorizări sau legate;
 6. orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de Statutul Organizatiei;
 7. procent din taxa de promovare turistica,
 8. City Tax
 9. orice activitate economică a Organizatiei.
 10. orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de Statutul Organizației.

Cuantumul taxei speciale pentru promovarea turistică, de la lit. a), va fi aprobat printr-o Hotărâre a Consiliului Local al Orașului.

Sumele transferate de autoritatea publică locală din taxele pentru promovarea turistică, încasate, care sunt stabilite și plătite conform art. 484 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sunt utilizate doar în scopul pentru care au fost adoptate.

Organizația de Management al Destinației are obligația de a vira 20% din sumele transferate de autoritatea publică locală din taxele speciale pentru promovarea turistică, încasate de la turiști, către Organizațiile de Management al Destinației de nivel județean.

Organizația a poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute din activitatea  acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei.

Organizatia poate crea organizaţii subordonate sau pot participa la constituirea de organizaţii în parteneriat cu organizaţii similare sau cu societăţi comerciale interesate de atingerea obiectivelor Asociaţiei, iar eventualele rezultate financiare determinate în acest fel se vor aloca exclusiv pentru dezvoltarea proprie a structurilor sale, conform legii.

Organizația are un buget propriu de venituri și cheltuieli. Situațiile financiare se întocmesc în conformitate cu legislația în vigoare.

Organizația are în componenţa sa următoarele categorii de membri:

a) membri fondatori – cei care au înființat organizația și contribuie moral și material la fondarea ei și la constituirea patrimoniului social;

b) membrii asociați – cei care se asociază ulterior înființării organizației și contribuie la completarea patrimoniului acesteia.

c) membri de onoare – persoane fizice sau juridice care aduc servicii deosebite în promovarea obiectivelor sau care o sprijină în mod substanțial din punct de vedere financiar și material, desemnate ca atare de către Adunarea Generală;

Calitatea de membru asociat al Organizației se dobândește prin hotărârea Adunării Generale a Organizației, precedată de avizul favorabil al Consiliului Director.

Organele de conducere ale Organizației sunt Adunarea Generală și Consiliul Director.

Adunarea Generală este organul de conducere al Organizației, alcătuit din totalitatea membrilor fondatori și asociați.

Consiliul Director este organul strategic de conducere al Organizației și asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale a Asociaților.

Consiliul Director este format dintr-un număr impar de  membri neremunerați, fiecare cu vot egal, propuși și votați în cadrul Adunării Generale, astfel : 1 preşedinte, vicepreședinte/ți, secretar, membri;

Atât membrii Adunării Generale, cât și cei ai Consiliului Director, nu vor fi remunerați.

Președintele Adunării Generale propune, iar Adunarea Generală aprobă un Director Executiv, care va conduce echipa executivă. Aceștia(directorul și echipa executivă) vor fi remunerați.

OMD este formula ideală de organizare a activității de turism pentru că asigură cheltuirea cu maximum de transparență a fondurilor alocate si atrase, iar managementul va fi asigurat de o echipă executivă de profesioniști, fără ingerințe politice sau de altă natură.

1 thought on “Înființarea Organizației de Management al Destinației Sinaia”

 1. Pingback: Înfiinţarea Organizaţiei de Management al Destinaţiei Sinaia - O prioritate pentru promovarea turismului Sinăian - Florin Gioga

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *